วีซ่าจีน

วีซ่าประเทศจีนคือเอกสารใบอนุญาตที่เจ้าพนักงานได้ออกให้แก่คนต่างชาติทีได้เดินทางเข้าออกประเทศจีนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเเละกฎระเบียบของประเทศจีน เจ้าพนักงานจะตรวจสอบคนต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศ อาทิเช่น การระบุตัวตน วัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ  ประเภทการตรวจลงตรามีวีซ่าการทูต วีซ่าประเภทอัธยาศัยไมตรี วีซ่าสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นทางการ หรือ วีซ่าทั่วไป 

 
หน่วยงานที่ออกวีซ่าของประเทศจีน

1. สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน สถานกงสุลหรือหน่วยงานราชการอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการต่างประเทศในการทำหน้าทีรับผิดชอบออกวีซ่าให้กับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศจีน
2. กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กระทรวงการต่างประเทศสามารถที่จะมอบหมายหน้าที่ให้หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองระดับอำเภอขึ้นไปหรือหน่วยงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ระดับอำเภอขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจคนเข้าเมืองและการอยู่พักอาศัย
3. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเขตปกครองพิเศษฮ่องกง: รับผิดชอบดูเเลตรวจคนขาเข้า-ออกของเขตปกครองพิเศษเขตฮ่องกง
4. กองกำลังตำรวจรักษาความปลอดภัยสาธารณะเขตปกครองพิเศษมาเก๊า: รับผิดชอบดูเเลตรวจคนขาเข้า-ออกในเขตปกครองพิเศษมาเก๊า

image
ความหมายของวีซ่าจีน

(1)    ประเภทของวีซ่า
(2)    วันที่หมดอายุวีซ่า
(3)    วันที่ออกวีซ่า
(4)    ชื่อสกุลผู้ถือวีซ่า
(5)    วันเกิดผู้ถือวีซ่า
(6)    จำนวนครั้งในการเข้าออกประเทศ
(7)    ระยะเวลาในการพำนัก
(8)    สถานที่ออกวีซ่า
(9)    เลขที่หนังสือเดินทาง


เอกสารเบื้องต้นสำหรับยื่นขอวีซ่าจีน

1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างสำหรับวีซ่าไว้สองหน้า รูปถ่ายพร้อมสำเนาหน้าข้อมูลของหนังสือเดินทาง 1 ใบ
2.เเบบฟอร์มขอวีซ่าเเละรูปถ่าย 2 รูป (ติดรูปถ่ายในแบบฟอร์มขอวีซ่า) เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง รูปสี(พื้นหลังสีขาว) ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว (48 มม. X 33 มม.) ตัวอย่างรูปถ่ายที่ถูกต้องกรุณากด ที่นี่
3.ใบอนุญาตที่อยู่อาศัยระยะยาวหรือใบตั้งถิ่นฐาน (สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้อยู่ในประเทศสัญชาติของตัวเอง) ถ้าท่านขอวีซ่าในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศสัญชาตฃองตัวเอง ท่านต้องยื่นใบอนุญาตที่อยู่อาศัยระยะยาว ใบตั้งถิ่นฐาน หนังสือรับรองที่ทำงานหรือเรียนรู้หนังสือในประเทศนั้นตามกฎหมาย หรือยื่นวีซ่าที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ทั้งต้นฉบับและสำนาว
4.ผู้สมัครที่เคยมีหนังสือเดินทางจีนหรือวีซ่าจีน (สำหรับผู้สมัครที่เคยเป็นสัญชาติจีน ทีหลังเปลี่ยนสัญชาติเป็นคนต่างชาติ)ถ้าท่านขอวีซ่าจีนครั้งแรก ต้องยื่นต้นฉบับหนังสือเดินทางจีนเล่มเก่าและใบสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางจีนเล่มเก่า ถ้าท่านเคยมีวีซ่าจีนและถือหนังสือเดินทางต่างชาติเล่มใหม่ ต้องยื่นใบสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางต่างชาติเล่มเก่าและวีซ่าจีนที่เคยได้มา (ถ้าชื่อสกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่ไม่ตรงกับเล่มเก่า ยังต้องยื่นหนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อสกุลที่ออกโดยหน่วยงานราชการ

2. Supporting documents

ใบจองตั๋วเที่ยวบินไป-กลับ และใบจองโรงแรม หรือหนังสือเชิญจากหน่วยงานในประเทศจีนหรือจากบุคคลที่อาศัยในประเทศจีน โดยหนังสือเชิญนั้นต้องประกอบไปด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้
1.ข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับเชิญ : ชื่อ-สกุล, เพศ, วันเกิด, หมายเลขหนังสือเดินทาง เป็นต้น
2.จุดประสงค์ที่เชิญ : วันที่เดินทางเข้า-ออก, สถานที่, ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญกับผู้ถูกเชิญ, การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น
3.ข้อมูลของหน่วยงานหรือผู้เชิญ : ชื่อหน่วยงานหรือชื่อผู้เชิญ, หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ, ที่อยู่, ตราประทับของหน่วยงาน, ลายเซ็นที่ถูกต้องตามกฎหมายของตัวแทนหน่วยงานหรือผู้เชิญ

3. Special notes

1.สามารถส่งเอกสารใบสมัครได้ทางแฟกซ์ ถ่ายเอกสาร หรือปริ้นส่ง แต่ทางเจ้าหน้าที่กงสุลอาจจะขอให้ส่งใบสมัครฉบับจริง
2.หากจำเป็น เจ้าหน้าที่กงสุลอาจจะเรียกร้องให้ผู้สมัครส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือให้ผู้สมัครมารับการสัมภาษณ์ที่สถานกงสุล
3.เจ้าหน้าที่กงสุลสามารถตัดสินใจการออกวีซ่า การกำหนดระยะเวลาวีซ่า การเข้าพักหรือจำนวนครั้งในการเดินทางได้ตามสถานการณ์ กรณีเฉพาะเจาะจงตามสถานการณ์ของผู้สมัคร

ขอบคุณข้อมูลจาก: Chinese Visa Application Center

 

Powered by MakeWebEasy.com