วีซ่าอินเดีย

เอกสารที่ต้องการ

วีซ่าท่องเที่ยว - บุคคลสัญชาติไทย

1. แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
2. หนังสือเดินทางอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
3. สำเนาวีซ่าเก่า กรณีเคยเดินทางไปอินเดีย
4. รูปถ่ายสี (ถ่ายมาไม่เกิน เดือน ขนาด 2 x 2 นิ้ว) 2 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น
5. สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประชาชนไทย (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ สูติบัตร/ทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชนไทยของบิดา มารดา หนังสืออนุญาตจากบิดามารดาสำหรับการเดินทางไปอินเดีย พร้อมระบุรายละเอียดของการเดินทาง (อาทิ จะเดินทางไปกับใคร เมื่อไหร่ อย่างไร หรือ หากเดินทางไปกับผู้ปกครอง/โรงเรียน/ทัวร์ จะต้องแนบเอกสารของผู้ปกครอง/โรงเรียน/ทัวร์ ด้วย)

เวลาดำเนินการ 3 วันทำการ

หมายเหตุ สิทธิพิเศษสำหรับพระภิกษุ/แม่ชี ที่ถือหนังสือเดินทางไทย พระภิกษุ/แม่ชีที่ประสงค์จะเดินทางไปอินเดียเพื่อการจาริกแสวงบุญจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า

Powered by MakeWebEasy.com